Respijtzorg

Columnist Olivier Coops #28 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Respijtzorg, naast mantelzorg een term waarvan mensen eigenlijk niet zo goed weten wat het precies inhoudt. Uit eerder debat waar wij met het Seniorenkwartet een brief aan Staatssecretaris Van Rijn voor hebben geschreven, werd ook duidelijk dat mensen behoefte hebben aan betere voorlichting over thema’s als mantelzorg, respijtzorg en pgb. Ik wil hier graag met jullie over in gesprek. Mijn vraag aan jullie is: Wat hebben jullie nodig om ervoor te zorgen dat we met zijn allen een beter overzicht hebben van de mogelijkheden rondom deze thema’s?

Zeker in de vakantieperiode is het heel belangrijk om cliënten en patiënten goed door te kunnen verwijzen. Op 7 juli jl. heeft ook de wijkverpleging aan de bel getrokken door een brandbrief te sturen aan Van Rijn. De reden? Ze maken zich ernstige zorgen over de bezetting tijdens de zomervakantie. Wat te doen wanneer de verplegers, thuiszorg, maar ook de mantelzorgers van hun welverdiende vakantie genieten? Wie vangt die zorg dan op en waar kunnen senioren terecht? Via onze blog besteden we daar aandacht aan, omdat we mensen willen informeren over de mogelijkheden en als sociale onderneming natuurlijk een oplossing willen bieden voor het tekort aan thuishulp waarbij maatwerk geboden is. Maar ik denk dat het verder gaat dan alleen dat. Wij alleen kunnen dit niet voor elkaar krijgen en daarom vraag ik jullie om mee te denken. Mochten jullie hierover in gesprek willen en ideeën hebben, dan mag je gerust contact met mij opnemen. Misschien dat juist de zomerperiode zich leent voor goede ideeën.

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De Wereld van Puck

Columnist Olivier Coops #26 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Eerder dit jaar heb ik geschreven over de documentaire ‘Het Doet Zo Zeer’, van Heleen van Royen. Een geweldige documentaire die een inkijk gaf in het leven van een dochter die zorgde voor haar dementerende moeder. Een verhaal van verval, hoop en liefde.

Afgelopen week ben ik net zo geraakt door een andere documentaire: ‘De Wereld van Puck’ van Regisseur Gert-Jan de Vries. Deze film gaat over een echtpaar dat, negen maanden na de geboorte van hun tweede kind Puck, te horen krijgen dat Puck geestelijk en lichamelijk beperkt is en nooit zal kunnen praten. De persoonlijke home video’s van voor de diagnose worden onderdeel van een groter project. Puck’s ontwikkeling wordt vanaf dat moment twintig jaar lang gevolgd door vader Gert-Jan, moeder Diana en haar twee broertjes. De familie interviewt elkaar gedurende deze periode en hierdoor ontstaat er een bijzondere reflectieve documentaire.

Zoals Gert-Jan in de documentaire zelf zegt:

“Het gewone leven zoals het was met je familie, vrienden en werk is er niet meer. Waar iedereen om je heen zijn gang gaat sta je, als ouders, aan het begin van een onzekere toekomst met een mentaal en lichamelijk gehandicapt kind. En je vraagt jezelf af: Hoe nu in hemelsnaam?“

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

Beleid rondom toenemende vergrijzing

Columnist Olivier Coops #24 – Oprichter/eigenaar van DINST.

In het Financieele Dagblad las ik een interessant opiniestuk van Jeroen van den Oever, directeur van zorgorganisatie Fundis. Hij schreef over het politieke perspectief op ouderenzorg in 2012 in vergelijking met onze huidige blik in 2017.
Het demissionair kabinet van 2012 had twee doelstellingen als het ging over de vernieuwde ouderenzorg in Nederland. Ouderen zouden voortaan langer thuis blijven wonen en de thuiszorg met verpleegkundigen in de wijk zou snel in ere worden hersteld. De achterliggende reden voor deze strategie bestond uit de stijgende zorgkosten die onhoudbaar zouden zijn voor de toekomst. 5 jaar later blijkt echter, mede door een hoop ophef over de versoberde leefomstandigheden van ouderen in verpleeghuizen, dat er weer meer geïnvesteerd gaat worden in verpleeghuizen.
Op het moment zijn er een hoop thuiszorgbedrijven die in noodweer zitten. Jeroen van den Oever vraagt zich terecht af. “Wat is er fout gegaan met die kabinetsdoelstelling om de thuiszorg weer te versterken? Waarom lijkt het tegenovergestelde te gebeuren? “ Een interessante vraag met een hoop antwoorden.

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

Innovaties in Verzorgingshuizen

Columnist Olivier Coops #21 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Op een leuke manier ouder worden is de subtitel van dit wekelijks blog en in die gedachte geloof ik heilig. Innovaties spelen een steeds belangrijkere rol in het humaniseren van onze ouderenzorg, want door slimme technieken kunnen we ouderenzorg niet alleen goedkoper maken, maar zelfs personaliseren. Dat meer techniek en innovaties kan leiden tot een menselijkere benadering van ouderenzorg lijkt in eerste instantie niet samen te gaan maar niets blijkt minder waar.

Zo staan de positieve gevolgen van (technische) innovaties centraal in het nieuwe EO radioprogramma OUDstanding. In dit programma wordt er vier weken verslag gedaan van nieuwe of innovatieve woonvormen in Nederland. In de eerste uitzending, afgelopen zaterdag, werd er verslag gedaan vanaf zorginstelling Tante Louise in Bergen op Zoom.

In dit verzorgingstehuis kunnen ouderen door middel van slimme technieken vrij door het huis, de tuin en zelfs Bergen op Zoom bewegen. Op de ‘gesloten afdeling’ staat bewegingsvrijheid hoog in het vaandel. Voor iedere bewoner wordt er vooraf een individuele inschatting gemaakt van de mobiele mogelijkheden en aan de hand daarvan krijgen zij een polsbandje met een persoonlijke ingestelde vrijheidsgraad waarbinnen de betreffende heer of mevrouw zich mag bewegen. De een kan in de tuin en afdeling struinen, terwijl de ander op eigen houtje Bergen op Zoom in kan. Door middel van gps, een tablet en een buurtnetwerk (verbonden met een app) weet de instelling precies waar iedereen uithangt. Zodra iemand buiten zijn of haar ingestelde vrijheidsgraad komt gaan er alarmbellen af en is de oudere snel opgespoord.

Door middel van de polsbandtechniek krijgen ouderen meer autonomie en worden gestimuleerd om nog altijd te leren en (in dit geval letterlijk) stappen te zetten. Een coach stimuleert de ouderen om naar buiten te gaan.

OUDstanding is elke zaterdag de komende drie weken tussen 19:00 en 20:00 te beluisteren op NPO Radio 1.

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter

Columnist Olivier Coops #20 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Ondanks de positieve invloed van het manifest ‘Scherp op ouderenzorg’ in verzorgingshuizen, openbaart zich een ander probleem in Nederland; De kwetsbare ouderen die niet in zorghuizen zitten, maar thuis. Een groep waar minder aandacht aan wordt besteedt. Als het kabinet het heeft over zaken als ‘meer handen aan het bed’, dan gaat het over de kwetsbare ouderen in verzorgingstehuizen en niet over de kwetsbare thuiszitters, zij blijven voor een groot deel afhankelijk van informele zorg.

En daar wringt de schoen. Afgelopen maand is er een rapport verschenen van de Patiëntenfederatie Nederland waarin dit uitvoerig wordt besproken. Voor dit onderzoek heeft de Patiëntenfederatie Nederland onderzoek gedaan naar thuiswonende kwetsbare ouderen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 4672 deelnemers waaronder 1708 kwetsbare ouderen, 1566 naasten van ouderen met een kwetsbare gezondheid en 453 zorgprofessionals.

Uit dit rapport blijkt dat mantelzorg nooit of bijna nooit voldoende zorg op maat kan bieden en dat de mensen die zorgen vaak veel druk ervaren. Ook is het aanbod van informele zorg niet toereikend genoeg en/of is de ondersteuningsvraag groter dan men kan bieden. Andere knelpunten van ouderen en naasten zijn het gebrek aan passende hulpmiddelen via de gemeenten, slechte afstemming tussen zorgverleners, te hoge eigen kosten en niet op tijd gebruik kunnen maken van de juiste zorg op maat.

Vorige week vertelde ik het verhaal van de vrouw van 84 die op eigen houtje naar het ziekenhuis moest rijden, maar 500 kilometer verderop verward terecht kwam. Was de ondersteuningsvraag hier ook groter dan er geboden kon worden? Hoe kunnen we deze problematiek, met een steeds ouder wordende samenleving, samen oplossen? Bij Dinst creëren we dagelijks oplossingen voor kwetsbare thuiswonende ouderen.

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

Op Hemelvaart naar Schotland

Columnist Olivier Coops #19 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Net zoals veel dagen in april en mei is het vandaag een speciale dag. Het moment  waar Jezus Christus volgens de Bijbel, na zijn heropstanding met Pasen, uiteindelijk opsteeg naar de hemel. De zogenoemde hemelvaart.

Een hemelvaart van een andere categorie vond onlangs plaats in Engeland. In het Britse ‘The Independent’ stond een artikel over een oudere Britse dame die met haar auto, op weg naar een afspraak in het lokale ziekenhuis, zoek was geraakt. De 83-jarige miste door wegwerkzaamheden de afslag naar het ziekenhuis. De omleiding die ze vervolgens nam bracht haar niet bepaald dichter bij haar afspraak. In plaats van een autorit van tien kilometer werd het een onbewuste 480-kilometer-lange-roadtrip naar Schotland! Door een lege benzinetank kwam de auto uiteindelijk tot stilstand en op dat moment waren de alarmdiensten al ingelicht. Al met al is het goed afgelopen, maar een bizar verhaal.

Het is ook niet gemakkelijk om ouder te worden en te stoppen met dingen die je vroeger zonder enig probleem kon uitvoeren. Op welk moment vang je zelf die signalen op en kun je rationeel besluiten dat iets niet meer kan? Komt er ooit zo’n moment? Zo niet, wanneer besluit de familie of directe omgeving dat iets niet langer een incident is? Een moeilijk vraagstuk, aangezien het gaat over zelfbeschikking en dat willen we toch zolang mogelijk behouden.

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De mislukte formatie en zorg

Columnist Olivier Coops #18 – Oprichter/eigenaar van DINST.

De berichtgeving rondom zorgkwesties in Nederland is de afgelopen week op een zijspoor belandt. Niet op de laatste plaats door de perikelen van de Amerikaanse president Trump en het mislukken van de formatie in Nederland. De formatie liep volgens de partijen vast vanwege uiteenlopende standpunten rondom het migratiedebat. Over de zorg werd niet gesproken.

Tijdens de politieke campagnes werd duidelijk dat er meer geïnvesteerd moest worden in de zorg. Dit standpunt werd breed gedragen door de verschillende partijen en lijkt dus geen breekpunt te zijn geweest bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. De publiekelijke lobby, met onder andere Hugo Borst als belangrijke gangmaker voor betere zorg in ouderenhuizen, lijkt dan ook indruk te hebben gemaakt.

Hoe investeringen in de zorg met een andere formatie samenstelling gaan verlopen is onzeker, maar ik ben hoopvol dat er meer wordt geïnvesteerd in zorg de komende jaren. Maar waarin?

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De Plichten van Participatie

Columnist Olivier Coops #17 – Oprichter/eigenaar van DINST.

“Iedereen heeft de plicht om een administratie bij te houden, te reageren op post van de overheid en niet te profiteren van hulp waar je geen recht op hebt. Dat is het ongeschreven contract dat ten grondslag ligt aan de huidige verzorgingsstaat.”

Deze quote, die staat in een uitstekend artikel van de Groene Amsterdammer, toont in mijn optiek goed de crux aan waarin een hoop burgers zich begeven. Aan de ene kant moet de burger meer en meer verantwoordelijkheid nemen, maar aan de andere kant lijkt er geen limiet te zijn op die verantwoordelijkheid. De vraag die correspondent Casper Thomas terecht stelt in zijn artikel: “Zijn de eisen die worden gesteld aan burgers wellicht te hoog?”

Ook bij Dinst komen we vaak mensen tegen die het maar zelf moeten oplossen. Mantelzorgers en ouderen die niet goed in een profiel passen, tussen wal en schip vallen en als gevolg met de handen in het haar zitten. Ik haal persoonlijk veel vreugde uit het feit dat we deze mensen kunnen steunen door in ieder geval goede en lieve dienstverleners die kant op te sturen.

Misschien is het niet gek dat juist in deze tijd van participatie en hoge mate van zelfstandigheid, een documentaire reeks zoals Schuldig zoveel kijkers trekt. In het programma worden verschillende mensen met uiteenlopende schulden uit de Vogelbuurt in Amsterdam met camera gevolgd. Gisteren in DWDD genomineerd voor de Nipkowschijf. Kijkers herkennen de mensen die in dit soort nieuwe reality programma’s (zonder acteren) het hoofd boven water houden. Zelfredzaamheid… Het is een product van deze tijd, misschien wel juist omdat veel mensen de situaties van deze mensen uit hun eigen omgeving herkennen.

Toch vind ik het ook moeilijk waar de verantwoordelijkheid van de overheid stopt en die van de burger begint. Wat vinden  jullie?

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

De toekomst van betaalbare zorg is preventie

Columnist Olivier Coops #16 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Afgelopen week las ik een buitengewoon blog van Aliëtte Jonkers over preventie in de zorg. Ze schrijft in haar blog dat preventie een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van toekomstig zorgbeleid. Zo vertelt ze o.a. over het feit dat we in Nederland te weinig doen aan preventie en het vroegtijdig signaleren van zorgproblemen. Zowel ziekenhuizen, zorgverzekeraars, andere zorgpartijen, als de overheid lijken over het algemeen, niet het voortouw te willen nemen. Aliëtte merkt scherp op: “Als iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk.“

Cijfers laten zien dat in veel facetten van de zorg (toekomstige) patiënten niet goed weten wat te doen of de middelen en kennis niet hebben om ‘gezonder’ te leven, dan wel op tijd aan de bel te trekken.Ouderenzorg is een belangrijk thema binnen de bredere zorg context. Preventie zal hier de komende jaren ook een steeds grotere rol moeten spelen. Hoe gaat deze preventie vorm krijgen nu steeds meer ouderen (in sommige gevallen eenzaam) zelfstandig thuis blijven wonen?

Waar bij Obesitas patiënten, zoals Aliëtte omschrijft, schaamte een probleem is kan dit bij ouderenzorg niet de hoofdreden reden zijn om geen hulp in te schakelen. Immers, de gemiddelde Nederlander wordt gemiddeld 80 jaar en zal ooit hulp gaan gebruiken. Dat er toch een taboe hangt bij ouderen of een onwelwillendheid om hulp te vragen, dan wel accepteren is een moeilijk vraagstuk waar ik ook geen duidelijk antwoord op heb. Heeft het te maken met onze individuele levensstijl? Is de sociale verwachting om niet tot last te zijn een grotere drempel om overheen te stappen, dan hulp vragen als het niet goed gaat? Gaan we er teveel vanuit dat ouderen zelf maar hulp in moeten schakelen? Onze participatiesamenleving zou betekenen dat we meer op elkaar moeten letten. Dit werkt twee kanten op. Mijn inziens laten we het op dit moment teveel van de oudere afhangen.

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl

Technische snufjes voor ouderen

Columnist Olivier Coops #13 – Oprichter/eigenaar van DINST.

Er is veel te vinden op het internet in de categorie technische snufjes voor ouderen. Een hoop producten die ik online kon vinden zijn van de categorie: “ik ben er eigenlijk niet naar op zoek, ik heb het nu gevonden, en ik zou het nog steeds niet kopen”, maar dat mag de pret niet drukken. Van rietjesdeksels en handschoenen die licht geven, tot aan wandelstokken met gps trackers die ook nog eens de alarmdiensten kunnen inschakelen. Ondanks de wildgroei aan producten die gemaakt worden rondom het ouder worden van mensen, zitten er ook een aantal uitvindingen tussen die het leven aanzienlijk kunnen verbeteren.

Zo vond ik deze mooie website. Aan huis mantelzorg woningen waardoor een oudere of een hulpbehoevende dichtbij de mantelzorger kan wonen. Binnen acht weken staat er een tweede huis opgeleverd in je tuin.
Een andere categorie hulpmiddel is de Compaan, een tablet specifiek gemaakt voor ouderen en senioren die minder handig zijn met computers. Zo kun je met de Compaan o.a. in contact blijven met familie en mantelzorg beter faciliteren.

Dit soort voorbeelden maken eens te meer duidelijk dat, door de ontwikkeling van slimme technieken, ouderen steeds beter geholpen kunnen worden. Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt!

Olivier (39) is oprichter en eigenaar van Dinst, een platform voor diensten aan huis gericht op senioren. Zijn missie: Oudere mensen helpen langer en gelukkig zelfstandig te zijn. Mail Olivier op olivier@dinst.nl